بیانیه دانشجویان فعال دانشگاه رازی کرمانشاه درحمایت ازقیام سراسری

0
257
بیانیه دانشجویان فعال
بیانیه دانشجویان فعال دانشگاه رازی کرمانشاه درحمایت ازقیام سراسری

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۴-بیانیه دانشجویان فعال دانشگاه رازی کرمانشاه درحمایت ازقیام سراسری

بیانیه دانشجویان فعال دانشگاه رازی کرمانشاه درحمایت ازقیام سراسری
بسم رب شهدا و صدیقین …
مدتهای طولانی است که مردم قهرمان ودلاور وشهیدپرورایران تحت سلطه مستبدانی قراردارند که به نام دین و مذهب انواع ظلم ها وستم هارا برمردمان مظلوم این کهن دیار تحمیل کرده اند .
انقلابی راکه برخواسته از اراده مردم ؛رشادت ؛ جانفشانی همه اقشار و اللخصوص دانشجویان ودانشگاهیان بود به نام خود مصادره کردند وصدای انقلابیون حقیقی را نشنیدند .
همین مستبدین بودند که ۸ سال جنگ خانمانسوز رابراین مردم تحمیل کردند وباعث نابودی بخشی ازسرمایه های حیاطی و زیربنایی کشور ؛ وبازی با ؛جان ومال مردم شریف ایران شدند.
دهه هفتاد را باترورهای کور روشنفکران ؛‌آزادی خواهان و دانشجویان به خون آغشته کردند واین رویه ادامه داشت تا زمان حال که مشکلات اقتصادی ؛ اجتماعی رانیز به آن افزودند .
مردم را باظلم وستم روز افزون خود به ستوه آوردند ؛ اما این بار کاسه صبر لبریز گشت و مردم صدای حق طلبانه خود رادرکوچه ؛ خیابان و شهرها طنین اندازکردند که خواهان تغییر در اصل نظام ؛ قانون اساسی ونیز دیگر قوانین موجود در کشور هستند ؛ ..
ای مردم آگاه باشید که پایه های ظلم و ستم و استبداد را به لرزه در آورده اید ؛ و تا نابودی آن قدمی بیش نمانده است ؛ حرکت خود را تا نابودی آخرین سنگر ظلم وستم ادامه دهید ؛‌
ای آزادی خواهان ایران وجهان شما شاهد باشید که مردم مظلومی را که برای احقاق حقوق خود ندا میدهند ؛
فتنه گر ؛ اختشاشگر و وابسته به بیگانه می خوانند ؟
سوال اینجاست که آیا این القاب بیشتر زیبنده خودتان نیست ؟
ای شیرزنان و دلیرمردان ایرانی ؛‌ ای کسانی که علیه ظلم و ستم به پاخاسته اید هوشیار باشید که تا نابودی ظلم وستم وخاکستر کردن کاخ پوشالی ظالمان ازپای ننشینید ؛ وبدانید که ما دانشجویان ودانشگاهیان درهر دانشگاه وشهری وباهر قوم یا نژادی همراه ؛‌همقدم و همدل باشما درمیدان مبارزه تا آخرین نفس وقطره خون سرخ مان ایستاده ایم .
به عقب برگشت و ساکت ماندن قیام یعنی ادامه استبداد ودیکتاتوری ؛ پس برنمی گردیم باید همه جهانیان بدانند که ما تا آزادی کامل کشورمان ازوجود ظالمان ومستبدان زمان ازپای نخواهیم نشست .
به امید آمدن بهاری ازپس این زمستان ..
ازطرف جمعی از دانشجویان فعال و مبارز دانشکاه رازی کرمانشاه

بیانیه دانشجویان فعال دانشگاه رازی کرمانشاه درحمایت ازقیام سراسری
بیانیه دانشجویان فعال دانشگاه رازی کرمانشاه درحمایت ازقیام سراسری

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95